Årets influensavaksine har kommet!

Vi har startet med influensavaksinering for risikogrupper og pasienter 65 år og eldre. Vi venter stor pågang i år og du må bestille time for vaksinering.

Klikk her for å se om vaksinen er anbefalt for deg. Pris for pasienter i risikogruppene/65år+ er 50,- kr (kostandsfritt ved Frikort)

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2020-2021

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

 

Grupper som anbefales influensavaksine
Influensavaksine anbefales spesielt for: 

Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:
diabetes type 1 og 2
kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt immunforsvar
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell som har pasientkontakt.
Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 
Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell

 

Vaksine kan hindre utvikling av alvorlig sykdom 
Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.

Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag. En influensainfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere blodsukker for diabetespasienter og føre til forverring hos astmapasienter og andre med nedsatt lungefunksjon. Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Etter en influensa kan man oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen får også varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme.

Om sesonginfluensavaksinen 2020/21
Sesonginfluensavaksinene inneholder tre eller fire influensavirustyper - to A-stammer og en eller to B-stammer. Influensavaksiner skiller seg fra andre vaksinert ved at de må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år.

Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.

Inaktiverte influensavaksiner
Inaktiverte influensavaksiner er ikke-levende vaksiner til injeksjon, som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra fire influensavirus (tetravalent). Nedre aldersgrense er 6 måneder, og det er ingen øvre aldersgrense.

Adjuvantert inaktivert influensavaksine
Adjuvantert inaktivert influensavaksine er ikke-levende vaksine til injeksjon, som inneholder rensede viruskomponenter fra tre influensavirus (trivalent). I tillegg inneholder den en adjuvans; et stoff som øker effekten av vaksinen ved å øke immunresponsen i kroppen. Vaksinen er ment for personer med svakt immunforsvar og er denne sesongen tilgjengelig for beboere i sykehjem og omsorgsboliger, personer på venteliste til slik bolig og personer over 80 år med omfattende hjelpebehov for å ivareta egen helse. Nedre aldersgrense er 65 år.

Levende svekket influensavaksine
Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray. LAIV har nedre aldersgrense 2 år og øvre aldersgrense 17 år. Siden vaksinen er levende skal den ikke brukes til personer med klinisk immunsuppresjon eller til gravide.

Sammensetningen av sesongens vaksine
Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet et nettverk av nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktivitet og anbefaler sammensetningen av neste sesongs vaksine.

0
Feed

Skriv en kommentar